Terms and conditions

Geachte klant,
 

Deze pagina is bedoeld om u duidelijkheid te verschaffen in de werkwijze en leveringsvoorwaarden van Verstandvanboten.nl
Ik vind het belangrijk dat u als klant weet waar u aan toe bent en met wie u te maken heeft.

Dus geen "verstopte" leveringvoorwaarden bij de Kamer van Koophandel die pas op verzoek ter inzage verstrekt worden, maar  spelregels die duidelijk en transparant zijn. Bovendien direct beschikbaar.

U wordt vriendelijk  verzocht onderstaande algemene leveringsvoorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens met mij "in zee" te gaan.

Graag tot uw dienst,

Jan-Willem Schipper, onafhankelijk jachtexpert.

 

Voorwaarden aansprakelijkheid:
De keuringen zijn een hulpmiddel om inzicht te krijgen in de conditie van het schip of onderdelen ervan op het moment van het onderzoek. Alle onderzoeken worden uitgevoerd door Jan-Willem Schipper, jachtexpert.
Een onderzoek is een momentopname; de bevindingen ervan worden vastgelegd in een rapport. Verstandvanboten.nl doet al het mogelijke om dit onderzoek zo zorgvuldig mogelijk te doen, maar Verstandvanboten.nl kan er uiteraard niet voor instaan dat het gekeurde ook na de momentopname zal blijven in de staat waarin het verkeerde op het moment van de keuring.
Verstandvanboten.nl is niet aansprakelijk voor problemen of gebreken aan een schip die naar voren komen na het door Verstandvanboten.nl verrichte onderzoek en die redelijkerwijs, gezien de aard, ervaring en werkwijze van het onderzoek, hadden moeten worden vastgesteld door Verstandvanboten.nl. Een jachtexpert kan ondanks alle zorgvuldigheid een foute beoordeling geven danwel simpelweg een gebrek, door wat voor reden dan ook, niet als zodanig onderkennen .
Verstandvanboten.nl is niet aansprakelijk voor gebreken die ten tijde van het onderzoek verborgen waren. Onder een verborgen gebrek wordt een gebrek verstaan dat ook voor de expert verborgen is. Eventuele aansprakelijkheid van Verstandvanboten.nl is te allen tijde beperkt tot directe schade en wel tot maximaal het bedrag van de opdracht. Het uitspreken van verwachtingen door de expert over levensduur, het moment van reparaties of reparatiekosten zijn gissingen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

- Stalen en aluminium schepen
Bij een onderzoek naar de staat van de scheepshuid wordt de romp afgeklopt. De opdrachtgever moet er rekening mee houden dat bij een (plaatselijk) slechte conditie van de huid deze hierdoor kan worden beschadigd. Het risico hiervan is voor de opdrachtgever. De opdrachtgever dient, indien hij/zij zelf niet de eigenaar van het vaartuig is, zorg te dragen voor toestemming voor keuring van de rechtmatige eigenaar van het te keuren schip. De huiddikte wordt steekproefsgewijs gemeten. De door Verstandvanboten.nl toegepaste ultrasone huiddiktemeting maakt het mogelijk door verflagen heen te meten. Het meten van huiddikte van stalen of aluminium schepen is soms nauwkeuriger als de antifoulingsverflaag op de meetpunten wordt verwijderd. De opdrachtgever dient er zelf voor te zorgen dat deze kleine 'beschadigingen' weer worden bijgewerkt. De huiddikte wordt gemeten op telkens een zeer klein oppervlak. Een dergelijke meting geeft een indruk van de plaatselijke huiddikte, maar heeft de beperking dat niet de exacte huiddikte van het gehele oppervlak kan worden vastgesteld. Verstandvanboten.nl kan dan ook nooit uitsluiten dat in een later stadium blijkt dat er toch nog reparaties aan de huid moeten worden uitgevoerd. Ook kan op plaatsen waar aan de binnenzijde spanten, houten schotten, ballast, beton of tanks aanwezig zijn de huiddikte niet dan wel slechts beperkt worden beoordeeld. Huiddikte meten van binnen uit is doorgaans niet of slecht mogelijk. De huiddiktemeting wordt steekproefsgewijs uitgevoerd en geeft derhalve een indicatie van de dikte van de scheepsromp op basis van een gelimiteerd aantal meetpunten.

- Polyester schepen
Bij onderzoek van de romp van een polyester schip wordt nauwkeurig onderzocht of er sprake is van delaminatie en/of zichtbare blaasvorming als gevolg van osmose. Het is echter een momentopname. Bij een verhoogd vochtgehalte van het laminaat kan in principe toch op een later tijdstip blaasvorming optreden. Ook wijst Verstandvanboten.nl u erop dat een lichte vorm van blaarvorming onder dikke (verf)lagen niet zonder destructief onderzoek kan worden vastgesteld. Bij voorkeur dient het te keuren vaartuig minimaal 24 uur uit het water te zijn. Het onderwaterschip moet afgespoten zijn.
Indien het schip korter dan 24 uur uit het water is dan wordt de romp lokaal gedroogd d.m.v. een föhn. Soms is verwijdering van de antifouling verlaag op de diverse meetpunten noodzakelijk. De vochtmeting wordt steekproefsgewijs uitgevoerd. De resultaten van de vochtmeting geven derhalve een indicatie van de conditie van de polyester scheepsromp.

- Houten schepen
Een houten schip wordt afgeklopt en (zonodig) 'geprikt'. Bij een slechte conditie van houten schepen is beschadiging van houten onderdelen tijdens het onderzoek onvermijdelijk. Het risico hiervan is voor de opdrachtgever. Tijdens vorst kunnen houten schepen niet gekeurd worden.
 
Algemene voorwaarden scheepsexpertise Verstandvanboten.nl:
Artikel 1: Definities

Verstandvanboten.nl
Jan-Willem Schipper, jachtexpert. Bijl 10, 3262 JA Oud-Beijerland, uitvoerder van de opdracht.

Expertise
Het daadwerkelijk uitvoeren van de opdracht door Verstandvanboten.nl.

Expertiserapport
Rapport met de bevindingen van de expert die de expertise heeft verricht, opgemaakt naar aanleiding van de expertise.

Opdracht
De conditiekeuring, deelonderzoek, taxatie, e.d. van een pleziervaartuig, die Verstandvanboten.nl voor opdrachtgever verricht.

Opdrachtgever
De natuurlijke en/of rechtspersoon die Verstandvanboten.nl de opdracht verstrekt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat indien de opdrachtgever geen eigenaar van het te keuren vaartuig is aan de rechtmatige eigenaar onvoorwaardelijke toestemming vraagt om het vaartuig te onderzoeken.

Overeenkomst
De overeenkomst van opdracht tussen Verstandvanboten.nl en opdrachtgever.

Pleziervaartuig
Een schip dat is bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding, met een romplengte van minimaal 2,5 meter en maximaal 24 meter (Wet Pleziervaartuigen, 29/11/1996).

Artikel 2: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst gesloten tussen
    Verstandvanboten.nl en opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van het
    expertiserapport en zijn tevens van toepassing ten aanzien van derden die op enige wijze rechten
    willen doen gelden met betrekking tot de expertise of het expertiserapport.
2. Indien en voor zover de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, zijn deze uitdrukkelijk niet
   op de overeenkomst van toepassing.
3. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door Verstandvanboten.nl
    schriftelijk en uitdrukkelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor de betreffende opdracht ten
    behoeve waarvan de wijziging of aanvulling is overeengekomen.

Artikel 3: Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst en annulering

1. Opdrachtgever benadert Verstandvanboten.nl per e-mail of per telefoon met het verzoek een
    vaartuig te onderzoeken. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever 
    het formulier van de "Online Opdrachtbevestiging" op de website van Verstandvanboten.nl heeft
    ingevuld en gemaild. Opdrachtgever krijgt hiervan per e-mail de bevestiging.
    Onderdeel van dit formulier is de acceptatie van de leveringsvoorwaarden van Verstandvanboten.nl
    door opdrachtgever.
2. De opdrachtgever is gehouden om uit eigener beweging, en tevens op eerste verzoek daartoe aan
    Verstandvanboten.nl alle informatie en gegevens te verstrekken met betrekking tot de opdracht
    en/of het pleziervaartuig, die in het kader van de expertise van belang zouden kunnen zijn.
3. De opdrachtgever garandeert dat de door hem ter beschikking gestelde/verstrekte informatie,
    gegevens, specificaties e.d juist en volledig zijn.
4. Verstandvanboten.nl bepaalt op welke wijze de expertise wordt uitgevoerd.
5. Verstandvanboten.nl bevestigt aan de opdrachtgever de plaats en het tijdstip van de expertise.
    Overschrijding van dit tijdstip, leidt nimmer tot aansprakelijkheid van Verstandvanboten.nl voor
    directe of indirecte gevolgen van de niet tijdig uitgevoerde expertise.
6. Verstandvanboten.nl verricht de expertise conform het door opdrachtgever meegedeelde doel
    (conditiekeuring, deelonderzoek, taxatie etc.). De resultaten van de expertise zijn niet geschikt voor
    enig ander doel dan het doel waarvoor de expertise verricht is.
7. Verstandvanboten.nl voert de expertise uit op basis van de ten tijde van de expertise algemeen
    bekende stand van de techniek.
8. Indien de opdrachtgever niet de eigenaar van het pleziervaartuig is, draagt de opdrachtgever er zorg
    voor dat de daartoe bevoegde(n) goedkeuring heeft (hebben) gegeven voor het uitvoeren van de
    opdracht.
9. Op het moment van de expertise, dient het te keuren pleziervaartuig aan bepaalde voorwaarden te
    voldoen zodat een representatieve expertise kan worden verricht. Het betreft hier vrije
    toegankelijkheid van het te keuren vaartuig. Tevens  dient  het schip schoongespoten te zijn bij
    onderwaterschip-expertise. De opdrachtgever staat er voor in dat aan deze voorwaarden is voldaan.
    Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, behoudt Verstandvanboten.nl zich het recht voor de
    opdracht niet uit te voeren.
10. Indien Verstandvanboten.nl de expertise niet kan uitvoeren omdat de opdrachtgever de daartoe
    noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, is de
    opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en heeft Verstandvanboten.nl recht op
    vergoeding van de door haar geleden schade. De schade die Verstandvanboten.nl lijdt, wordt
    vastgesteld aan de hand van de door Verstandvanboten.nl gehanteerde tarieven.
11. Annuleren kan schriftelijk, per fax of per e-mail. Er zijn geen kosten aan de annulering verbonden
    indien de annulering uiterlijk 2 werkdagen vóór het afgesproken tijdstip van expertise door
    Verstandvanboten.nl is ontvangen.
12. Verstandvanboten.nl rapporteert uitsluitend en alleen aan de opdrachtgever. Aan derden wordt
     zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever geen informatie verstrekt door
     Verstandvanboten.nl

Artikel 4: Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Verstandvanboten.nl voor alle directe kosten en schade (hieronder wordt
    uitsluitend verstaan herstel- en reparatiekosten en eventuele vervangingskosten), op enigerlei wijze
    verband houdend met, dan wel veroorzaakt door toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de
    overeenkomst is beperkt tot maximaal het voor de betreffende opdracht verschuldigde tarief.
2. Verstandvanboten.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige indirecte kosten en indirecte
    schade (hieronder wordt onder andere verstaan gederfd gebruiks- dan wel vakantiegenot,
    vertragingsschade, liggeld), op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door een
    toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
3. De opdrachtgever vrijwaart Verstandvanboten.nl tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding
    van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de
    uitvoering van de overeenkomst tussen Verstandvanboten.nl en de opdrachtgever.
4. Verstandvanboten.nl is niet aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van het
    door haar gekeurde pleziervaartuig.
5. Verstandvanboten.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en kosten die verband
    houden met dan wel voortvloeien uit niet nakoming door de opdrachtgever van het bepaalde in
    artikel 3 lid 2, lid 3 of lid 9.

Artikel 5: Overmacht

1. Indien en voor zover Verstandvanboten.nl haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel
    of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van overmacht, is zij
    gerechtigd de betreffende overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn. 
    Onder overmacht wordt onder meer begrepen: brand, waterschade, bijzondere
    weersomstandigheden, verkeersfiles, defecten aan machines, apparatuur of installaties, ziekte of
    ongeval van de ingeschakelde expert of de onbereikbaarheid van het pleziervaartuig.

Artikel 6: Betaling

1. Alle betalingen dienen ter plaatse direct na de keuring in contanten plaats te vinden. 
    Bij betaling per bank moet de opdrachtgever er zorg voor dragen dat het faktuurbedrag daags 
    voor de dag van keuring op de rekening van Verstandvanboten.nl is bijgeschreven.
2. Verstandvanboten.nl zal de factuur ter plaatse aan opdrachtgever overhandigen en voor voldaan  
    aftekenen.
3. Het gedetailleerde keuringsrapport wordt per post binnen 3 werkdagen toegestuurd aan 
    opdrachtgever.
4. Dit expertiserapport bevat de specifieke identificatienummers en foto van het gekeurde vaartuig 
   waardoor er geen verwisseling mogelijk is. 
   Het expertiserapport is voorzien van geparafeerde stempels en  handtekening van de jachtexpert.


Artikel 7: Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Verstandvanboten.nl is het Nederlands recht van 
    toepassing.
 
Aanvullende informatie:
Toelichting op de expertise:

Het totale onderzoek beperkt zich tot normaal toegankelijke delen van het vaartuig, d.w.z. zonder demontage. Het inwendige van motor, keerkoppeling en tanks zijn niet beoordeeld.
De voortstuwingsinstallatie wordt uitsluitend beoordeeld op functioneren tijdens de expertise. Het is derhalve een momentopname.
Afdichtingsmanchetten van saildrive en hekdrive dienen periodiek vervangen te worden. Zie hiervoor de specifieke richtlijnen van de fabrikant en verzekeraar.
De gasinstallatie wordt niet op dichtheid en goede werking beproefd.
De elektrische installatie wordt uitsluitend beoordeeld op functioneren tijdens de expertise.
De correcte toepassingen van: dimensionering van gebruikte bedrading, voldoende en deugdelijke zekeringen, massavrije opstelling van de installatie, soort van bedrading en aansluitingen worden niet beoordeeld.
De tanks zijn niet afgeperst of afgevuld om lekkages op te sporen. Het inwendige van tanks wordt niet beoordeeld.
De urentellerstand van de motor wordt afgelezen en kan derhalve afwijken van het werkelijk aantal draaiuren.
Problemen in en/of onder de toegepaste coating en/of plamuurlagen van de romp boven en/of onder de waterlijn, alsmede eventuele problemen in de achterliggende constructie, kunnen alleen na destructief onderzoek worden vastgesteld. Dit destructief onderzoek valt niet onder de expertise.
Ook de inwendige conditie van het (sandwich) dek, kuip en opbouwlaminaat, alsmede de conditie van de bevestiging en de ondergrond van teakdelen, is zonder destructief onderzoek niet vast te stellen. Dit destructief onderzoek valt niet onder de expertise.
Van pees- en afdichtingsnaden wordt de afdichting niet gegarandeerd. Er vindt geen controle plaats d.m.v. afspuiten of afputsen.
Indien de conditie van de huid aan de binnenzijde van de romp ter plaatse van ballast, in kielen, in gesloten tanks, in standpijpen, hennegatskokers, scheggen, dooskielen en achter betimmeringen en/of binnenschaal niet bereikbaar of toegankelijk is dan wordt hierop bij de beoordeling een voorbehoud gemaakt.
Het vochtgehalte in het laminaat van een polyester vaartuig wordt bepaald m.b.v. de Tramex Skipper Plus vochtmeter, aangevuld met de Aquant Protimeter.
De huiddikte van een stalen of aluminium vaartuig wordt bepaald met de TI-CMX ultrasone diktemeter.

Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 23085062.